więcej o Sekocenbudzie

Na rynku mamy kilkanaście wydawnictw, które zajmują się opracowaniem baz cenowych, inaczej zwanych cennikami do programów kosztorysowych. Najpopularniejsze z nich to chyba wszystkim znany Sekocenbud oraz Intercenbud.

Sekocenbud występuje w kilkunastu odmianach. W zależności od potrzeb można nabyć poszczególne wydania:

  • Informacje o cenach czynników produkcji RMS
  • Biuletyny cen robót
  • Biuletyny cen scalonych
  • Biuletyny cen zagregowanych
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne
  • Biuletyn Cen Ubezpieczniowych BCU

Informacje o cenach czynników produkcji RMS 

to jedna z najczęściej wykorzystywanych baz cenowych w kosztorysowaniu. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Biuletyny cen scalonych

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Biuletyny cen zagregowanych
Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I – obiekty kubaturowe i BCO cz. II – obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) – w tym do sporządzania opracowania „Wartość Kosztorysowa Inwestycji”. Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).
Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne
Obszerną informację o zróżnicowaniu regionalnym cen zawierają wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne. Składają się na nią średnie regionalne ceny wybranych, powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych; stawki robocizny oraz narzuty Kp, Kz i Z; ceny jednostkowe najczęściej wykonywanych robót oraz ceny jednostkowe najczęściej realizowanych obiektów. Układ regionów odpowiada aktualnemu podziałowi administracyjnemu kraju. Oprócz części regionalizacyjnej, ta grupa wydawnictw zawiera również prognozy oraz wskaźniki długookresowych zmian cen (nawet do kilkunastu lat wstecz). Jest to nieocenione narzędzie do waloryzacji kontraktów oraz przeceny i przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych. Prognozy dotyczą okresu trzech kwartałów i pozwalają na uwzględnienie ryzyka inflacyjnego w budżetach inwestycji oraz przy kontraktach rozliczanych w sposób ryczałtowy.
Biuletyn Cen Ubezpieczniowych BCU
Przeznaczony jest głównie dla osób i firm związanych ubezpieczeniami i likwidacją szkód majątkowych. Może być wykorzystywany również przez rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów dotkniętych różnego rodzaju szkodami, samorządy i organy administracji państwowej. Zawiera kompleksowy zestaw informacji związanych z wyceną robót występujących podczas różnego rodzaju szkód. Przydatny jest zwłaszcza podczas kataklizmów i związanych z nimi szkód masowych.

Aktualizacja do Normy

NOWA WERSJA NORMY!!!

Buduj z głową to popularny wśród posiadaczy Normy kwartalnik, dzięki któremu zachowamy aktualną wersję programu, jak również dowiemy się o wszystkich nowościach na rynku budowlanym. BZG zawiera wiele cennych informacji z dziedziny prawa, jak również wypowiedzi i komentarzy eksperckich z branży budownictwa i kosztorysowania oraz pokrewnych.

Bazy cen jednostkowych

Jest już nowy rok, a wraz z nim pojawiła się w firmach budowlanych potrzeba uaktualnienia bazy cenowej. Taka baza jest potrzebna przy kosztorysowaniu do odpowiedniej wyceny planowanych robót budowlano-montażowych i nie tylko. W oparciu o popularne cenniki przygotowuje się oferty oraz kosztorysy inwestorskie, dlatego niezwykle ważne jest aby posiadana baza miała aktualne ceny.

Popularne na rynku bezy cen, takie jak Sekocenbud, Intercenbud czy Orgbud Serwis są aktualizowane raz na kwartał, dzięki czemu mając wykupiony abonament otrzymujemy najaktualniejsze ceny na płycie CD. Takie cenniki elektroniczne można importować do programów kosztorysowych, współpracują one m.in. z programami Norma i Zuzia.

Kosztorysowanie robót w oparciu o cenniki jest wygodne, ale należy wziąć poprawkę na fakt, że zawierają one ceny średnie, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistej stawce wykonania danej pracy. Region warszawski jest tradycyjnie droższy od pozostałych i zastosowanie cen średnich nie odzwierciedla realnych kosztów ponoszonych przez firmę. Dobrym zwyczajem jest wykorzystywanie baz cenowych raczej do ogólnych szacunków niż do  szczegółowych kalkulacji.

 

Wycena kosztorysowa

Wycena kosztorysu to rzecz krytyczna jeśli mówimy o kosztorysowaniu inwestycji budowlanych. W zależności od sytuacji ta wycena może przybrać różne formy – niektóre kosztorysy wcale nie muszą być bardzo dokładne, ale ważne żeby były przygotowane w sposób odpowiedni.

Podstawą kosztorysu jest przedmiar czyli zestawienie ilości robót, które w ramach danej inwestycji trzeba wykonać. Przedmiar zazwyczaj jest tworzony w biurze projektowym wraz z projektem obiektu i od dokładności przedmiaru, zależy czy koszty inwestycji będą odpowiednio oszacowane przez inwestora i potem przez wykonawców.

Ze względu na to że istnieją dwie kalkulacje wyliczania kosztorysów, dostępne są dwa rodzaje cenników wykorzystywanych przez kosztorysantów. Dla kalkulacji uproszczonej są to cenniki cen jednostkowych zawierające skalkulowaną cenę za jednostkę danej pracy (np. cenę za wykonanie m3 wykopu lub m2 wymurowania ściany). Mnożąc ilość robót przez jej cenę jednostkową szybko mogę oszacować wartość, z zastrzeżeniem, że ceny podawane w cennikach są cenami średnimi krajowymi. Warto pamiętać, że w różnych rejonach kraju te ceny mogą się różnić.

Drugi rodzaj cenników jest przeznaczonym dla kalkulacji szczegółowej i te cenniki zawierają średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętów. Na ich podstawie użytkownik sam może policzyć cenę jednostkową określając samodzielnie wysokość narzutów kosztów pośrednich i zysku. Znowu należy pamiętać, że podawane w cennikach stawki są średnie, a często firmy bazują na konkretnych własnych stawkach zależnych tylko do sytuacji w danym przedsiębiorstwie.

norma pro ciekawe program

Norma PRO to ciekawe narzędzie do kosztorysowania. Program dla firmy budowlanej, który oblicza wartość planowanych do realizacji robót. Programy kosztorysowe to popularne narzędzia używane w wielu firmach z branży budowlanej i nie tylko.

Dobry program kosztorysowy, taki jak Norma PRO powinien być wzbogacony w dodatkowe funkcje jak na przykład możliwość porównywania dwóch kosztorysów  albo możliwość rejestracji wprowadzanych zmian. Ponadto dobry program kosztorysowy to również  funkcja importu danych cenowych z cenników dostępnych na rynku, aby jeszcze wygodniej dokonywać wycen kosztorysowych.

Przygotowywanie kosztorysów w programie Norma PRO jest oparte o bazy katalogów KNR, czy najlepsze źródło wiedzy dotyczące normatywów czasu pracy dla różnych robót budowlanych, remontowych, instalacyjnych itp. Baza katalogów jest na bieżąco aktualizowana, dlatego warto mieć wykupiony abonament na aktualizacje Buduj z Głową – kwartalne wydawnictwo zawierające najnowszą wersję Normy PRO do pobrania.

Program kosztorysowy to niezbędne narzędzie dla każdej firmy wykonującej oferty i uczestniczącej w przetargach budowlanych. Norma PRO dzięki zgodności przygotowania kosztorysów z wszystkimi wymogami prawa jest idealnym programem dla takich przedsiębiorstw.